Zeolity

Zeolity jsou krystalické hydratované alumosilikáty alkalických kovů a kovů alkalických zemin. Jedinečnost spočívá v tom, že prostorové uspořádání atomů vytváří kanálky a dutiny konstantních rozměrů. V těchto kanálcích se mohou zachytávat látky tuhého, kapalného a plynného skupenství.

Některé kationty nejsou ve struktuře zeolitů pevně vázány a mohou být za určitých podmínek vyměňovány za jiné. Zeolity jsou proto hojně využívány v iontově-výměnných procesech, mají jedinečné vlastnosti jako sorbenty a molekulární síta a hrají významnou roli v heterogenní katalýze.

Zeolity jsou schopny vázat různé látky v důsledku adsorpčních a iontově-výměnných dějů apod. Sorpční vlastnosti přírodních zeolitů lze úspěšně prakticky využít v mnoha oblastech, zejména v zemědělství, v chemickém průmyslu a v ochraně životního prostředí. Firma Zeopol s.r.o. nabízí speciální formulaci různých zeolitů pro následující odvětví.

Aplikace pro zemědělství

Zemědělský odpad s obsahem zeolitu se dá zpracovat zahřáním na teplotu 65°C a lisováním na velmi účinné biologické hnojivo...

Aplikace pro ekologii

Při ochraně životního prostředí a v chemickém průmyslu se jeví zeolit perspektivním při odstraňování Cs137 a Sr90 z radioaktivních odpadů...

Aplikace pro průmysl

Fyzikálně-chemické vlastnosti zeolitu vyplývají z jeho alumosilikátové kostrovité struktury, která umožňuje dehydrataci, výměnu iónů...

[cnw:counter]